สรุปเหรียญรางวัล ทักษะวิชาการนักเรียน ระดับ CEO สพป.ศก.1 ปี 2556 โรงเรียน อนุบาลพยุห์ CEO พยุห์
ที่ กิจกรรม (ช่วงชั้น)กลุ่มสาระ ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน แจ้งแก้ไข
1 การเล่านิทานประกอบสื่อ (เดี่ยว) ปฐมวัย เด็กหญิงอนุสสรา สระแก้ว นางฉลวย มงคลแก้ว CEO แจ้งแก้ไข
1 อ่านเอาเรื่อง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงเกวลิน เสนจันทร์ นางสาวเบญจวรรณ จันท์ศรีสมหมาย CEO แจ้งแล้ว
1 เขียนเรียงความและคัดลายมือ (เดี่ยว) ระดับ ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงชลิดา ศรีคราม นางพวงผกา จิตสุภาพ CEO แจ้งแก้ไข
1 เขียนเรียงความและคัดลายมือ (เดี่ยว) ระดับ ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงผการัตน์ จิรังดา นางพวงผกา จิตสุภาพ CEO แจ้งแล้ว
1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงวรพรรณ โยธี นางพวงผกา จิตสุภาพ, นางสาวเบญจวรรณ จันท์ศรีสมหมาย CEO แจ้งแก้ไข
1 แต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงสรัญญา สุนทอง นางพวงผกา จิตสุภาพ CEO แจ้งแล้ว
      เด็กหญิงปิยะวรรณ วรรณโชติ นางพวงผกา จิตสุภาพ CEO แจ้งแล้ว
1 โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 1 (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงมุทิตา อภินันท์พิสุทธิ์ นางสาวเสาวลักษณ์ โคตรชมภู CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสิริภา วงษ์แก้ว นางสาวเสาวลักษณ์ โคตรชมภู CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงธัญญารัตน์ พะนิรัมย์ นางสาวเสาวลักษณ์ โคตรชมภู CEO แจ้งแก้ไข
1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงณัติฐิยา อุ่นญาติ นางนางคณินญา นามวงษ์ CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปิยะนันท์ พรมวัน นางนางคณินญา นามวงษ์ CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงน้ำผึ้ง ลาลุน นางนางคณินญา นามวงษ์ CEO แจ้งแก้ไข
1 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงปิธิดา จำปาใด นางนางคณินญา นามวงษ์ CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอมรศรี ชินภักดี นางนางคณินญา นามวงษ์ CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงหนึ่งฤทัย เกษมณี นางนางคณินญา นามวงษ์ CEO แจ้งแก้ไข
1 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงเพ็ญนภา มะโนธรรม นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสายฝน ภาคแก้ว นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงผการัตน์ จิรังดา นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงชลกร สีดำ นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปิยะธิดา จำปาใด นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
1 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงน้ำผึ้ง ลาลุน นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
1 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายวริทธิ์ธร บุญศรัทธา นางวิภาดา ลาลุน CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงธิณัตญา การพัฒน์ นางสาวจิราภรณ์ กาลพัฒน์ CEO แจ้งแก้ไข
1 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงลลิดา สุขหนู นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กชายพงศ์กร เจริญศิริสกุล นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
1 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 สุขศึกษาฯ เด็กหญิงกัลย์สุดา เขตตะ นางมณี ศรีคราม CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงหนึ่งฤทัย เกษมณี นางมณี ศรีคราม CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงศรัญญา พร้อมญาติ นางมณี ศรีคราม CEO แจ้งแก้ไข
1 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ นางสาวเพ็ญนภา มะโนธรรม นางอุไรวรรณ มณฑาทิพย์ CEO แจ้งแก้ไข
1 ขับร้องเพลงไทยสากล หญิง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงปรียาภรณ์ สมแก้ว นางกล่อมจิต โสสอน CEO แจ้งแล้ว
1 พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ เด็กหญิงณัติฐิยา อุ่นญาติ นางอุไรวรรณ มณฑาทิพย์ CEO แจ้งแก้ไข
1 กิจกรรม (Spelling Bee) (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ นางสาวเพ็ญนภา มะโนธรรม นางอุไรวรรณ มณฑาทิพย์ CEO แจ้งแก้ไข
1 Multi Skills Competition (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ เด็กหญิงวราภรณ์ บุญรักษา นางสาวณัฐชานันท์ พลนำ CEO แจ้งแล้ว
1 พูดภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ เด็กหญิงชลธิชา อัมพร นางสาวณัฐชานันท์ พลนำ CEO แจ้งแก้ไข
1 พูดภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ เด็กหญิงวรฤทัย จันทะบุตร นางสาวณัฐชานันท์ พลนำ CEO แจ้งแล้ว
1 พูดภาษาญี่ปุ่น (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ เด็กหญิงพอฝัน กุลวงษ์ นายภานุวิชญ์ สิมนาม CEO แจ้งแก้ไข
1 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป. 4-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงจิราวรรณ หาฤทธิ์ นางพวงผกา จิตสุภาพ CEO แจ้งแล้ว
      เด็กหญิงกมลกานต์ ศรีคราม นางสาวณัฐชานันท์ พลนำ CEO แจ้งแล้ว
      เด็กหญิงณิชา เฉลิมบุญ นางสาวเบญจวรรณ จันท์ศรีสมหมาย CEO แจ้งแล้ว
1 หนังสือเล่มเล็ก(ทีม 3 คน) ชั้น ม. 1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงลลิดา สุขหนู นางสาวเบญจวรรณ จันท์ศรีสมหมาย CEO แจ้งแล้ว
      เด็กหญิงกัลย์สุดา เขตตะ นางสาวลัดดาศรี พูลแก้ว CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงชลิดา สุภาพ นางพวงผกา จิตสุภาพ CEO แจ้งแก้ไข
1 Cross word (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงนันท์นภัส คุณวาที CEO แจ้งแล้ว
      เด็กหญิงพัชรีย์พร มิ่งขวัญ นางสาวณัฐชานันท์ พลนำ CEO แจ้งแล้ว
1 เล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายสนั่น แสงเพชร นางทวี ชมผึ้ง ,นางสาวจุฑามาศ ศรีคราม CEO แจ้งแก้ไข
1 เล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายอนุสรณ์ ฉ้อสันเที้ย นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
1 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายชาญชัย ช่างแก้ว นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
1 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (บกพร่องทางการเรียนรู้) การศึกษาพิเศษ เด็กชายสุรนันท์ กันเทพา นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กชายเด็กชายเอกพงษ์ สายยศ นางสาวจิราภรณ์ กาลพัฒน์ CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กชายสุภาเวศน์ อันโน นางสาวไดอาน่า ไพรเลียง CEO แจ้งแก้ไข
1 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (บกพร่องทางการเรียนรู้) การศึกษาพิเศษ เด็กชายวัชชิราวุฒิ คุณวันดี นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กชายพีรพงษ์ สงสาร นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กชายอนุพงษ์ อัควงศ์ นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
1 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายอภิรักษ์ สุทธิโท นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กชายณัฐชัย ดีสองชั้น นางสาวไดอาน่า ไพรเลียง CEO แจ้งแก้ไข
1 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายธัญโรจน์ ธรรมรส นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กชายสหัสวรรณ เกิดกิจ นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
1 มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายสุรชิต เจริญศรี นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงงามศิริ แสนใหม่ นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
1 วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ไม่กำหนดช่วงชั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายอนุศิษย์ จันทะสาร นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กชายพิชิตชัย โพธิ์กระสังข์ นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
1 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายชัยทอง ทองมาก นางทวี ชมผึ้ง, นางสาวพูนทรัพย์ บุญรักษา CEO แจ้งแก้ไข
1 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายวทัญญู พันธ์คำ นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
1 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (ทีม 5-7 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายชลสิทธิ์ มิ่งขวัญ นางสาวไดอาน่า ไพรเลียง CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ธรรมรส นางสาวจุฑามาศ ศรีคราม CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอรชา ฟุกรัตน์ นางสาวจิราภรณ์ กาลพัฒน์ CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพัชรีย์ พิมพ์เสน นางสาวพูนทรัพย์ บุญรักษา CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงกิติยา คำเอี่ยม นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงมัลลิกา โตสันเที๊ยะ นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
2 เขียนเรียงความและคัดลายมือ (เดี่ยว) ระดับ ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงวิชญา ตุ้มมณี นางสาวเบญจวรรณ จันท์ศรีสมหมาย CEO แจ้งแก้ไข
2 สุนทรพจน์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงสิรินญา ลาลุน นางพวงผกา จิตสุภาพ CEO แจ้งแล้ว
2 โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 1 (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงสายฝน ภาคแก้ว นางกนกศรี วิลาวัลย์ CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงศรินญา ลาลุน นางกนกศรี วิลาวัลย์ CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงผการัตน์ จิรังดา นางกนกศรี วิลาวัลย์ CEO แจ้งแก้ไข
2 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายณัฐวุฒิ อินสัมฤทธิ์ นางสาวเสาวลักษณ์ โคตรชมภู CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงจริยาภรณ์ จันทร์ประทีป นางสาวเ้สาวลักษณ์ โคตรชมภู CEO แจ้งแก้ไข
2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงปรีดาวรรณ ขวัญอ่อน นางนางคณินญา นามวงษ์ CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงชลิดา ศรีคราม นางนางคณินญา นามวงษ์ CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงกมลกานต์ ศรีคราม นางนางคณินญา นามวงษ์ CEO แจ้งแก้ไข
2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กชายชัยทอง ทองมาก นางคณินญา นามวงษ์ CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กชายสุภาเวศน์ อันโน นางนางคณินญา นามวงษ์ CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอุทัยวรรณ โยธี นางนางคณินญา นามวงษ์ CEO แจ้งแก้ไข
2 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 วิทยาศาสตร์ เด็กชายกิตติศักด์ิ มณพรมมา นางคณินญา นามวงษ์ CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กชายสหชาติ พลนำ นางคณินญา นามวงษ์ CEO แจ้งแก้ไข
2 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงนภัสสร กาลพัฒน์ นางทีรนัน สุขเสริม CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงระพีพรรณ สิงห์แรง CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพลีซ จาค๊อบ CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอภิชญา กาลพัฒน์ นางสาวเบญจวรรณ จันท์ศรีสมหมาย CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงภัทรภา ขันตี นางทีรนัน สุขเสริม CEO แจ้งแก้ไข
2 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงจรัญญา ดีสองชั้น นางอุไร ผลสุข CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงนพรัตน์ ทำนาสุข นางสาวณัฐชานันท์ พลนำ CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงดรุณี กัลยาบุตร CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงธัญรดา คูณมี CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงดลาวัลย์ จวงจันทร์ CEO แจ้งแก้ไข
2 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายชัชวาลย์ ธะโนลัพย์ นางสาวเบญจวรรณ จันท์ศรีสมหมาย CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กชายนเรศ สุนันท์ นางสาวเบญจวรรณ จันท์ศรีสมหมาย CEO แจ้งแล้ว
      เด็กหญิงนภาแพรว ประจักรจิตร นางสาวเบญจวรรณ จันท์ศรีสมหมาย CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กชายพีระศิน หอมเสน นางสาวเบญจวรรณ จันท์ศรีสมหมาย CEO แจ้งแล้ว
      เด็กหญิงวิชุดา ทองไชย นางสาวจิราภรณ์ กาลพัฒน์ CEO แจ้งแก้ไข
2 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงภาติญา บัวต๋า นางอุไร ผลสุข CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงนิษฐิดา เจตนา นางอุไร ผลสุข CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอรัญญา แสงทอง นางอุไร ผลสุข CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงศิริพร ทองกลาง นางกล่อมจิต โสสอน CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงมนิษา กาละพัฒน์ นางกล่อมจิต โสสอน CEO แจ้งแก้ไข
2 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงเครือมาส สุริยะวงศ์ นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงจารุวรรณ คำเรืองฤทธิ์ นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสุทธิดารัตน์ คบกลาง นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงชลิดา สุภาพ นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอัญมณี นารา นางทวี ชมผึ้ง CEO รอแก้ไข
2 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิงกันยารัตน์ นามอุดทา นางกล่อมจิต โสสอน CEO รอแก้ไข
2 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงลลิดา สุขหนู นางอุไรวรรณ มณฑาทิพย์ CEO แจ้งแก้ไข
2 ขิม 7 หย่อง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงพอฝัน กุลวงษ์ นางทวี ชมผึ้ง CEO แจ้งแก้ไข
2 ขับร้องเพลงไทยสากล ชาย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายสุริชัย แสนศรี นางกล่อมจิต โสสอน CEO แจ้งแล้ว
2 ขับร้องเพลงสากล ชาย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายณัฐวุฒิ อินสัมฤทธิ์ นางกล่อมจิต โสสอน CEO แจ้งแล้ว
2 ขับร้องเพลงสากล หญิง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงพินิตนันท์ เสนาฤทธิ์ นางอุไรวรรณ มณฑาทิพย์ CEO แจ้งแล้ว
2 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงณัติฐิยา อุ่นญาติ นางอุไรวรรณ มณฑาทิพย์ CEO แจ้งแก้ไข
2 การจัดสวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงน้ำผึ้ง ลาลุน นางสาวลัดดาศรี พูลแก้ว CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงภัทรภร สุขเกษม นางสาวลัดดาศรี พูลแก้ว CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอัญมณี นารา นางสาวลัดดาศรี พูลแก้ว CEO แจ้งแก้ไข
2 ตอบปัญหาอาเชียน ASEAN QUIZ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ เด็กหญิงรวีวรรณ บุราณสุข นางสาวณัฐชานันท์ พลนำ CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสุรางคนา กันเทพา นางสาวณัฐชานันท์ พลนำ CEO แจ้งแก้ไข
2 ตอบปัญหาอาเชียน ASEAN QUIZ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ เด็กหญิงชลิดา สุภาพ นางอุไรวรรณ มณฑาทิพย์ CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปิยะนัันท์ พรมวัน นางอุไรวรรณ มณฑาทิพย์ CEO แจ้งแก้ไข
2 คำคม (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงภาติญา บัวต๋า นางพวงผกา จิตสุภาพ CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงทันฑิกา บุญรักษา นางพวงผกา จิตสุภาพ CEO แจ้งแก้ไข
2 คำคม (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงเพ็ญนภา มะโนธรรม , นางสาวเบญจวรรณ จันท์ศรีสมหมาย CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสุนิตา ใบขุนทด นางสาวเบญจวรรณ จันท์ศรีสมหมาย CEO แจ้งแก้ไข
3 แต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงเพ็ญนภา มะโนธรรม นางสาวเบญจวรรณ จันท์ศรีสมหมาย CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงสุนิตา ใบขุนทด นางพวงผกา จิตสุภาพ CEO แจ้งแล้ว
3 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงศิริมา ไชยสุนทร นางนางคณินญา นามวงษ์ CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงปภัสสร ลาลุน นางนางคณินญา นามวงษ์ CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงพนิตนันท์ เสนาฤทธิ์ นางนางคณินญา นามวงษ์ CEO แจ้งแก้ไข
3 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ ประกอบศรี นางคณินญา นามวงษ์ CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอมลวรรณ บุญรักษา นางคณินญา นามวงษ์ CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กชายชัยทอง ทองมาก นางคณินญา นามวงษ์ CEO แจ้งแก้ไข
3 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กชายสนั่น แพงเพ็ชร นางอุไร ผลสุข CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงนันท์นภัทร จันทจิตร นางอุไร ผลสุข CEO แจ้งแก้ไข
3 ประติมากรรมนูนต่ำ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ เด็กชายเด็กชายสุทธิพงษ์ ธรรมรส นางวิภาดา ลาลุน CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กชายชลสิทธิ์ มิ่งขวัญ นางสาวจิราภรณ์ กาลพัฒน์ CEO แจ้งแก้ไข
      เด็กชายภานุพงศ์ มิ่งขวัญ วิภาดา ลาลุน CEO แจ้งแก้ไข
3 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงสุธาริณี ปรีดารัตน์ นางกล่อมจิต โสสอน CEO แจ้งแล้ว
3 ขับร้องเพลงสากล หญิง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงปรียาภรณ์ สมแก้ว นางกล่อมจิต โสสอน CEO แจ้งแล้ว
3 พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ต่างประเทศ เด็กหญิงสิริมา สมพร นางสาวณัฐชานันท์ พลนำ CEO แจ้งแก้ไข
3 พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ เด็กหญิงนันท์นภัส คุณวาที นางสาวณัฐชานันท์ พลนำ CEO แจ้งแก้ไข
3 กิจกรรม (Spelling Bee) (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ต่างประเทศ เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีนุติโสภาคย์ นางสาวณัฐชานันท์ พลนำ CEO แจ้งแก้ไข
3 การเล่านิทาน (Story Telling) (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ เด็กหญิงปัทมาพร ศรีคราม นางสาวณัฐชานันท์ พลนำ CEO แจ้งแก้ไข
3 การเล่านิทาน (Story Telling) (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ นางสาวเกวลี เสนจันทร์ นางอุไรวรรณ มณฑาทิพย์ CEO แจ้งแก้ไข
** พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียนและครู คลิกที่ชื่อ นักเรียนหรือครู (ติดตั้งโปรแกรม PDF Reader ก่อนพิมพ์)