กิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด โรงเรียนบ้านสะพุง น้ำเกลี้ยง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ CEO สพป.ศก.1 ปี 2559 [ กลับรายการเดิม ]
ที่เลือกกิจกรรมแข่งขันที่จะสมัคร กลุ่มสาระจำนวนสมัคร
1 การปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ปฐมวัย-
2 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม 3 คน) ปฐมวัย-
3 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ชั้น ป.4-ป.6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย2
4 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย2
5 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ชั้น ม.1-3 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย-
6 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ชั้น ม.1-3 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย-
7 เครื่องร่อนแบบเดินตาม (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 นักบินน้อย-
8 ภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-6 สังคมศึกษาฯ-
9 ภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ-
10 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ-
11 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ-
12 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ-
13 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ-
14 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ-
15 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ-
16 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ-
17 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ-
18 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ-
19 ละครคุณธรรม (ทีม 15-20 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ-
20 ละครประวัติศาสตร์ (ทีม 15-20 คน) ชั้น ป.1-ม.3 สังคมศึกษาฯ-
21 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ-
22 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ-
23 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ-
24 สวดมนต์บาลีแปลไทย (ทีม 10 คน) ชั้น ป.1-ม.3 สังคมศึกษาฯ-
25 สวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ (ทีม 10 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ-
26 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-
27 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-
28 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
29 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-
30 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ1
31 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
32 เขียนภาพไทยประเพณี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
33 เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
34 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-
35 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-
36 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
37 วาดภาพลายเส้น Drawing (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
38 ประติมากรรมนูนต่ำ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-
39 ประติมากรรมนูนสูง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-
40 ประติมากรรมลอยตัว (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
41 ระนาดเอก (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
42 ระนาดเอก (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
43 ระนาดทุ้ม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
44 ระนาดทุ้ม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
45 ฆ้องวงใหญ่ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
46 ฆ้องวงใหญ่ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
47 ฆ้องวงเล็ก (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
48 ฆ้องวงเล็ก (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
49 ซอด้วง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
50 ซอด้วง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
51 ซออู้ (เดี่ยว)ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
52 ซออู้ (เดี่ยว)ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
53 จะเข้ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
54 จะเข้ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
55 ขิม 7 หย่อง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
56 ขิม 7 หย่อง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
57 ขลุ่ยเพียงออ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
58 ขลุ่ยเพียงออ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
59 ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
60 ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
61 วงเครื่องสายวงเล็ก (ทีม 8-9 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
62 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว (ทีม 15 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
63 วงปี่พาทไม้แข็งเครื่องคู่ (ทีม 12 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
64 วงอังกะลุง (ทีมไม่เกิน 20 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
65 วงเครื่องสายวงเล็ก (ทีม 8-9 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
66 วงปี่พาทย์ไม้นวม ผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว (ทีม 15 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
67 วงปี่พาทไม้แข็งเครื่องคู่ (ทีม 12 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
68 วงอังกะลุง (ทีมไม่เกิน 21 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
69 วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ก (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ-
70 วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ-
71 การประกวดวงดนตรีสตริง (ทีม 3-6 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
72 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ1
73 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
74 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
75 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
76 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-6 ศิลปะ-
77 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-6 ศิลปะ-
78 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.1-3 ศิลปะ-
79 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.1-3 ศิลปะ-
80 ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
81 ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
82 ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
83 ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
84 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ1
85 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ1
86 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
87 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
88 ขับขานประสานเสียง (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-
89 ขับขานประสานเสียง (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
90 ดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) (ทีม 8 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ-
91 รำวงมาตรฐาน (ทีม 8-10 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-
92 รำวงมาตรฐาน (ทีม 8-10 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
93 ระบำมาตรฐาน (ทีม 6-12คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-
94 ระบำมาตรฐาน (ทีม 6-12คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
95 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ทีมไม่เกิน 12 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-
96 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ทีมไม่เกิน 12 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
97 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ทีมไม่เกิน 16 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-
98 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ทีมไม่เกิน 16 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-
99 การแสดงตลก (ทีม 3-5 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ-
100 มายากล (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ-
101 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ3
102 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ-
103 จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ3
104 จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ-
105 ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ-
106 ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ-
107 โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ-
108 โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ-
109 การจัดสวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ-
110 การจัดสวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ-
111 การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ3
112 การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ-
113 ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 การงานอาชีพฯ3
114 ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ-
115 ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ-
116 ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ-
117 การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ3
118 การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ-
119 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 คอมพิวเตอร์-
120 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D Animation (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์-
121 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์-
122 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์-
123 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์-
124 การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์-
125 การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์-
126 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์-
127 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์-
128 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์-
129 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์-
130 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์-
131 หุ่นยนต์อัตโนมัติ (กู้ภัย) ชั้น ป.1-6 (ทีม 3 คน) หุ่นยนต์-
132 หุ่นยนต์อัตโนมัติ (กู้ภัย) ชั้น ม.1-3 (ทีม 3 คน) หุ่นยนต์-
133 หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ (ซูโม่) ชั้น ป.1-6 (ทีม 3 คน) หุ่นยนต์-
134 หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ (ชกมวย) ชั้น ม.1-3 (ทีม 3 คน) หุ่นยนต์-
135 หุ่นยนต์บังคับมือ (หนอนวิ่งเร็ว) ชั้น ป.1-6 (ทีม 3 คน) หุ่นยนต์-
136 หุ่นยนต์บังคับมือ (ไตรกีฬา) ชั้น ม.1-3 (ทีม 3 คน) หุ่นยนต์-
137 โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Thailand 4.0) ชั้น ป.1-6 หุ่นยนต์-
138 โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Thailand 4.0) ชั้น ม.1-3 หุ่นยนต์-
139 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 พัฒนาผู้เรียน-
140 การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย (ทีม 6 คน) ชั้น ป.4-6 พัฒนาผู้เรียน-
141 การจัดการค่ายพักแรม (ทีม 8 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน-
142 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป. 4-6 พัฒนาผู้เรียน-
143 หนังสือเล่มเล็ก(ทีม 3 คน) ชั้น ม. 1-3 พัฒนาผู้เรียน-
144 กิจกรรมสภานักเรียน (ทีม 7-10 คน) ชั้น ป.1-6 พัฒนาผู้เรียน-
145 กิจกรรมสภานักเรียน (ทีม 7-10 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน-
146 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) (ทีมไม่เกิน 5 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน-
147 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 พัฒนาผู้เรียน-
148 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน-
149 เดี่ยวโปงลาง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน-
150 เดี่ยวโปงลาง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 วัฒนธรรมอีสาน-
151 เดี่ยวโหวด (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน-
152 เดี่ยวโหวด (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 วัฒนธรรมอีสาน-
153 เดี่ยวพิณ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน-
154 เดี่ยวพิณ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 วัฒนธรรมอีสาน-
155 เดี่ยวแคน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน-
156 เดี่ยวแคน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 วัฒนธรรมอีสาน-
157 วงดนตรีพื้นเมือง โปงลาง (ทีม 30 คน) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน-
158 วงดนตรีพื้นเมือง โปงลาง (ทีม 30 คน) ชั้น ม.1-3 วัฒนธรรมอีสาน-
159 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (บกพร่องทางการเรียนรู้) การศึกษาพิเศษ-
160 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (บกพร่องทางการเรียนรู้) การศึกษาพิเศษ-
161 มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการได้ยิน การศึกษาพิเศษ-
162 มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
163 มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
164 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น การศึกษาพิเศษ-
165 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
166 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ การศึกษาพิเศษ-
167 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
168 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก การศึกษาพิเศษ-
169 การเล่านิทาน (เดี่ยว) บกพร่องทางการเห็น การศึกษาพิเศษ-
170 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
171 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกายฯ การศึกษาพิเศษ-
172 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
173 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ออทิสติก การศึกษาพิเศษ-
174 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น การศึกษาพิเศษ-
175 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
176 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ การศึกษาพิเศษ-
177 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
178 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก การศึกษาพิเศษ-
179 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการได้ยิน การศึกษาพิเศษ-
180 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
181 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ-
182 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
183 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก การศึกษาพิเศษ-
184 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการได้ยิน การศึกษาพิเศษ-
185 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
186 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ-
187 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
188 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ออทิสติก การศึกษาพิเศษ-
189 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น การศึกษาพิเศษ-
190 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
191 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ-
192 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
193 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 ออทิสติก การศึกษาพิเศษ-
194 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเห็น การศึกษาพิเศษ-
195 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
196 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ-
197 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
198 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 ออทิสติก การศึกษาพิเศษ-
199 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (ทีม 5-7 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
200 ทำอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
201 ทำอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
202 ประดิษฐ์งานใบตอง บายสีปากชาม (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
203 ประดิษฐ์งานใบตอง บายสีปากชาม (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
204 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
205 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
206 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
207 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
208 การร้อยมาลัยดอกไม้สด (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
209 การร้อยมาลัยดอกไม้สด (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
210 สวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
211 สวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
212 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
213 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ การศึกษาพิเศษ-
214 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
215 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ-
216 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกายฯ การศึกษาพิเศษ-
217 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ-
218 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.1-3 ภาษาไทย-
219 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.4-6 ภาษาไทย1
220 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ม.1-3 ภาษาไทย-
221 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย-
222 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย-
223 เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย-
224 เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย-
225 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย-
226 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย1
227 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย-
228 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย-
229 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย-
230 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย-
231 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย-
232 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท)(ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย-
233 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย-
234 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์-
235 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์1
236 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์-
237 โครงงานคณิตศาสตร์ สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์-
238 โครงงานคณิตศาสตร์ สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์-
239 โครงงานคณิตศาสตร์ บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์-
240 โครงงานคณิตศาสตร์ บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์-
241 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์-
242 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์-
243 คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์-
244 คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์-
245 คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์-
246 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์-
247 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์-
248 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์-
249 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์-
250 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์-
251 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์-
252 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์-
253 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์-
254 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 วิทยาศาสตร์-
255 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์-
256 แอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ-
257 แอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ม.1-3 สุขศึกษาฯ-
258 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ2
259 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สุขศึกษาฯ-
260 พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ-
261 พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ-
262 พูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ-
263 การพูดเพื่ออาชีพ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ-
264 การพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ-
รวม 28
[ กลับรายการเดิม ]