การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ กลุ่มพระธาตุฯ
กิจกรรมการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) (ชั้น อนุบาล)
กลุ่มสาระปฐมวัย สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายปัณณฑัต พิมพกัน นางจิราพรรณ ชมจันทร์ แก้ไข
2 เด็กชายพงษ์ศักดิ์ ไพรศรี แก้ไข
3 เด็กหญิงณัฐณิชา นามนู แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]