การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) กลุ่มวห.2
กิจกรรมการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) (ชั้น อนุบาล)
กลุ่มสาระปฐมวัย สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงจิราภัทร กอนินัย นางประยูร สารพล แก้ไข
2 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ดวนใหญ่ นางทิพาพรรณ สวัสดี แก้ไข
3 เด็กหญิงพัชรดา หงส์ชูตา แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]