การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนรวมสินวิทยา กลุ่มเอกชน
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม 3 คน) (ชั้น อนุบาล)
กลุ่มสาระปฐมวัย สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงฐาปนีย์ คำศรี นางวราภรณ์ ศรีบุญเรือง แก้ไข
2 เด็กหญิงกัญจนพร สาสังข์ นางสาวประภาภรณ์ ศรีบุญเรือง แก้ไข
3 เด็กหญิงกมลวรรณ ทองมนต์ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]