การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านดอนสั้น กลุ่มหลวงพ่อโต
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม 3 คน) (ชั้น อนุบาล)
กลุ่มสาระปฐมวัย สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายชนะพล นิยมคุณ นางขนิษฐา บุญตระการ แก้ไข
2 เด็กหญิงกัญจนพร พวงแก้ว นางกฤติยา สุขกมล แก้ไข
3 เด็กหญิงสุมลรัตน์ สร้อยศรี นางสาวนงนภสร รวัตวงษ์ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]