การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน กลุ่มฟากมูลฯ
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม 3 คน) (ชั้น อนุบาล)
กลุ่มสาระปฐมวัย สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงพิจิตรา พันธ์วิไล นางมณเฑียร วะรงค์ แก้ไข
2 เด็กหญิงณัฐภัทร วงค์ศิลา นางละม้าย แก้วแดง แก้ไข
3 เด็กหญิงณัฐนิชา อินโนนเชือก นางสาวชวนพิศ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]