การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนมารีวิทยา กลุ่มเอกชน
กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-นักบินน้อย สมัครได้ไม่เกิน 2 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายกันตพัฒน์ ปัดถาอมรทิรัณย์ นางกวิสรา นาจำปา แก้ไข
2 เด็กชายปรเมศวร์ สมงาม นายสุนันท์ พิลัย แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]