การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน กลุ่มยางชุมฯ
กิจกรรมการแข่งขันภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 5 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายเด็กชายธีรภัทร วงษ์มณี นางสาวอโณทัย ไชยพิมพ์ แก้ไข
2 เด็กชายเมธัส แก้วคำ นายวัชรินทร์ มณีนิล แก้ไข
3 เด็กชายธราเทพ ขัติยะวงษ์ นางสาวอรณิชชา มณีนิล แก้ไข
4 เด็กชายวชินันท์ แก้วภักดี นางสาวจิรภา สีหะวงษ์ แก้ไข
5 เด็กชายศักธัช บุษบงค์ นายสมศักดิ์ ขันคำ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]