การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) กลุ่มวห.2
กิจกรรมการแข่งขันภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 5 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายกิตติกร ไชยา นางจันทร์เพ็ญ ทองมาก แก้ไข
2 เด็กชายเกียรติวุฒิ นามวัน นายวีระ บุญธรรม แก้ไข
3 เด็กหญิงโชติมณี สวัสดี แก้ไข
4 เด็กหญิงกิติวรรณ์ กอนินัย แก้ไข
5 เด็กชายธนากรณ์ สายสิน แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]