การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน กลุ่มยางชุมฯ
กิจกรรมการแข่งขันภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 5 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงอาภัสรี นิสีดา นางสาวอโณทัย ไชยพิมพ์ แก้ไข
2 เด็กหญิงศิริพิชญ์ มณีวงษ์ นายวัชรินทร์ มณีนิล แก้ไข
3 เด็กหญิงสุภาพร แก้วดี นางอรอนงค์ มณีวงษ์ แก้ไข
4 เด็กหญิงสาวิภา วิไล นางสาวพิมอร ทองไทย แก้ไข
5 เด็กหญิงณิชกานต์ ทองขาว นางอรณิชชา มณีนิล แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]