การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม กลุ่มน้ำเกลี้ยง
กิจกรรมการแข่งขันภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 5 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายธีรภัทร ปะริวันตัง นายเลอพงศ์ เพิ่มมี แก้ไข
2 เด็กชายภานุพงศ์ จันทโคตร นายสมชาย นนทะศรี แก้ไข
3 เด็กชายธวัชชัย ศรีเสริม แก้ไข
4 เด็กหญิงพนิดา ขันสุวรรณา แก้ไข
5 เด็กหญิงพัชรพร ทองสุ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]