การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านจิกกะลา กลุ่มทักษิณฯ
กิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 2 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายเด็กชายศิริมงคล แสงตา นายพิทยา พากเพียร แก้ไข
2 เด็กหญิงเด็กหญิงมัณฑนา วงศ์ปลั่ง นางสาวปัทมาพร สุรวิทย์ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]