การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน กลุ่มยางชุมฯ
กิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 2 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายปฏิมากร สิมมาทอง นางสาวจันทิรา จำปาเรือง แก้ไข
2 เด็กหญิงกมลวรรณ สายตาดใหญ่ นางสาวปารย์ปณิดา ชาติมนตรี แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]