การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) กลุ่มฟากมูลฯ
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระศิลปะ - ทัศนศิลป์ สมัครได้ไม่เกิน 2 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทองขาว นายจรูญ เครือไชย แก้ไข
2 เด็กหญิงพรทิพย์ เสียงใส นางหนึ่งฤทัย บังาม แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]