การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓ กลุ่มศรีลำดวน
กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระศิลปะ - ทัศนศิลป์ สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงจิรภิญญา ใจธรรม นางเยาวลักษณ์ พฤกษา แก้ไข
2 เด็กชายจักราวุฒิ ศิริโสภา นางเบญจพร จันทะศรี แก้ไข
3 นายธีรวฒน์ สิงห์แก้ว นายบุญเทือง รอบคอบ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]