การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนรวมสินวิทยา กลุ่มเอกชน
กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรมนูนสูง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระศิลปะ - ทัศนศิลป์ สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายฐิติโชติ วงษ์วิวัฒน์ นางสาวยุพา บุญสม แก้ไข
2 เด็กชายจารุเดช ชนะชัย แก้ไข
3 เด็กชายพงษ์ศักดิ์ บัวลา แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]