การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหมากเขียบ กลุ่มสวนสมเด็จ
กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรมนูนสูง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระศิลปะ - ทัศนศิลป์ สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายภาคิน เลื่อมรัตน์ นางเบญจพร อินพานิช แก้ไข
2 เด็กชายชินวุฒิ ทองมวล นางสาวธิดารัตน์ ไก่แก้ว แก้ไข
3 เด็กชายประสิทธิชัย สารพล แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]