การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหมากเขียบ กลุ่มสวนสมเด็จ
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ป.1-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี สมัครได้ไม่เกิน 1 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงพรนภา จันทะมาศ นางเบญจพร อินพานิช แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]