การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านคูซอด กลุ่มพระธาตุฯ
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี สมัครได้ไม่เกิน 1 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงอนัญญา โคศรีสุทธิ์ นางพิชญา ธงภักดิ์ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]