การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) กลุ่มวห.2
กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน (ทีม 8-10 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระศิลปะ-นาฏศิลป์ สมัครได้ไม่เกิน 10 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายภูวิศ ดวนใหญ่ นางสุภาณี ปัญญาเพียร แก้ไข
2 เด็กชายภูริภัทร ดวนใหญ่ นางวลี ดวนใหญ่ แก้ไข
3 เด็กชายชนะชัย พิมพ์มีลาย นางสาวพรพิมล สุภาพ แก้ไข
4 เด็กชายเอกพงศ์ ดวนใหญ่ นางมาลี พิชพันธ์ แก้ไข
5 เด็กชายจักรพงษ์ สิงหลอด นายลิขิต เศรษฐบุตร แก้ไข
6 เด็กหญิงพรกนก ชัยยันต์ แก้ไข
7 เด็กหญิงพิมพ์ชนก กันยา แก้ไข
8 เด็กหญิงจิดาภา ทรการ แก้ไข
9 เด็กหญิงญาณิศา นามวัน แก้ไข
10 เด็กหญิงโชติมณี สวัสดี แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]