การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กลุ่มสวนสมเด็จ
กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ทีมไม่เกิน 12 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระศิลปะ-นาฏศิลป์ สมัครได้ไม่เกิน 12 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงกัญญภัทร สอนสี นางภัทรียา วิเศษศรี แก้ไข
2 เด็กหญิงเมธาวดี นรชัย นางภัทรวดี เชื้อพนมนิธิยา แก้ไข
3 เด็กหญิงชนนิกานต์ พันสีดา นางศุภากร พลตรี แก้ไข
4 เด็กหญิงปาริฉัตร บำรุงราษฎษ์ นายครรชิต บัวภา แก้ไข
5 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา คงตาย แก้ไข
6 เด็กหญิงชนนิกานต์ พันสีดา แก้ไข
7 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ เหมือนมาตย์ แก้ไข
8 เด็กหญิงกฤตพร ถนอมทรัพย์ แก้ไข

เพิ่มชื่อนักเรียน
นักเรียน:
ผู้ฝึกสอน:
1 ช่องต่อ 1 ชื่อเท่านั้น  

[ กลับรายการเดิม ]