การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ กลุ่มประจิมฯ
กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ทีมไม่เกิน 12 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระศิลปะ-นาฏศิลป์ สมัครได้ไม่เกิน 12 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงอนันญา พันธ์สวัสดิ์ นางสาวนิภาพร ชัยชาญ แก้ไข
2 เด็กหญิงสุริวิภา มาสุข นางสาวนิภาพร ชัยชาญ แก้ไข
3 เด็กหญิงสใบเเก้ว นามวงษา นางสาวนิภาพร ชัยชาญ แก้ไข
4 เด็กหญิงจุฑาภรณ์ พันคำภา นางสาวนิภาพร ชัยชาญ แก้ไข
5 เด็กหญิงรัตนกรินทร์ รัตนพันธ์ นางสาวนิภาพร ชัยชาญ แก้ไข
6 เด็กหญิงปนิตา ชินรัมย์ นางสาวนิภาพร ชัยชาญ แก้ไข
7 เด็กหญิงชลดา ภาชู นางสาวนิภาพร ชัยชาญ แก้ไข
8 เด็กหญิงดารารัตน์ ขันชัย นางสาวนิภาพร ชัยชาญ แก้ไข
9 เด็กหญิงระลินฎา หอมบุญมี นางสาวนิภาพร ชัยชาญ แก้ไข

เพิ่มชื่อนักเรียน
นักเรียน:
ผู้ฝึกสอน:
1 ช่องต่อ 1 ชื่อเท่านั้น  

[ กลับรายการเดิม ]