การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านโนนแกด กลุ่มศรีลำดวน
กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ทีมไม่เกิน 12 คน) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระศิลปะ-นาฏศิลป์ สมัครได้ไม่เกิน 12 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงสุดารัตน์ พรหมประดิษฐ์ นางเสาวณี โคบุตร์ แก้ไข
2 เด็กหญิงชนกสุดา ญาณศิริ นางทิฆัมพร อุดมศรี แก้ไข
3 เด็กหญิงปิยดา มิ่งขวัญ นางรุ่ง่นิรันดร์ บุตรมี แก้ไข
4 เด็กหญิงอาลิสา ทำบุญ นางมนัสยา พุ่มไม้ แก้ไข
5 เด็กหญิงจิรัชญา พรมหาชัย นางนางจิราภรณ์ มูลเมืองแสน แก้ไข
6 เด็กหญิงอุไรวรรณ ทำบุญ นางนพวัลย์ ปัญญาคม แก้ไข
7 เด็กหญิงนิตยา ระยับศรี นางมลิวัลย์ จันทร์สอน แก้ไข
8 เด็กหญิงสุกัญญา เทพอุเทน นางสาวจิตตรา มุกดาดี แก้ไข
9 เด็กหญิง แก้ไข

เพิ่มชื่อนักเรียน
นักเรียน:
ผู้ฝึกสอน:
1 ช่องต่อ 1 ชื่อเท่านั้น  

[ กลับรายการเดิม ]