การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓ กลุ่มศรีลำดวน
กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก (ทีม 3-5 คน) ชั้น ป.1-ม.3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระศิลปะ-นาฏศิลป์ สมัครได้ไม่เกิน 5 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายรณชัย ใจธรรม นายสมพงษ์ อินทร์แก้ว แก้ไข
2 เด็กชายเจษฎาบดินทร์ เพชรสงค์ นางวชิราภรณ์ นามวงค์ แก้ไข
3 เด็กชายสรนันท์ เดชกล้า นายฤาชาญ ปาณาตี แก้ไข
4 เด็กชายธนโชติ โสดาโคตร แก้ไข
5 เด็กชายรุ่งโรจน์ ทิพย์สมบัติ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]