การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓ กลุ่มศรีลำดวน
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงสุภาพร สุพรรณ์ นางวชิราภรณ์ นามวงศ์ แก้ไข
2 เด็กชายสรนันท์ เดชกล้า นางสาวจินตนา เทียนขาว แก้ไข
3 เด็กหญิงศุภสุตา สมพานเพียง นายสมพงษ์ อินทร์แก้ว แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]