การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านโพนยาง กลุ่มวห.2
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายวิพัฒน์ สมจันทร์ นางมุกดา อภิรมยานนท์ แก้ไข
2 เด็กชายอิทธิพล พรมประเสริฐ นางสุมินตรา สิงหา แก้ไข
3 เด็กชายเถลิงเกียรติ บุญเพ็ง นางธัญวรัตน์ รุ้งแก้ว แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]