การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านกระถุน กลุ่มพยุห์
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายแทนไทย พิมพ์แน่น นายสมบัติ ทาทอง แก้ไข
2 เด็กชายพีรภัทร อ่อนน้อย นายวันชัย ธรรมรส แก้ไข
3 เด็กชายอมรเทพ คุณสมบัติ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]