การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายพีรภัทร สาสังข์ นายประจวบ แสงงาม แก้ไข
2 ูเด็กชายพงษ์เทพ ภักภูมินทร์ นางสาวรวิสรา ดวงแก้ว แก้ไข
3 เด็กชายพลาธิป พรำนัก นางอนงค์นาถ ยางนอก แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]