การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านเจี่ย กลุ่มฟากมูลฯ
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายวัฒนา เพ็งเพชร นางบุญนอง อนุสินธ์ แก้ไข
2 เด็กชายสุทธิพงษ์ นางยุวดี พันธ์ศรี แก้ไข
3 เด็กหญิงสุนันทา ทองเชื้อ นายถาวร ดวงแก้ว แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]