การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนรวมสินวิทยา กลุ่มเอกชน
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 6 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงอาฑิตยา เกษกุล นางวายุพร บุศบงค์ แก้ไข
2 เด็กหญิงสุวิษา บัวเกษ นายวัชรพล รันทม แก้ไข
3 เด็กหญิงกุลธิดา สุโคตร แก้ไข
4 เด็กหญิงศิราพร เกษร แก้ไข
5 เด็กหญิงโสรญา บุญส่ง แก้ไข
6 เด็กหญิงสุทธิตา พรมศรี แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]