การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านแก้ง กลุ่มยางชุมฯ
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 6 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายสุประวีณ์ แก้วภักดี นางอุมาพร พรหมบุตร แก้ไข
2 เด็กชายพงศพัศ นันทะสาร นางสาวจุฬาลักษณ์ อรรคบุตร แก้ไข
3 เด็กหญิงอนุธิดา ชาติดี นางสาวนิรัชฎา พรมสนาม แก้ไข
4 เด็กหญิงวนิดา คำเอี่ยม แก้ไข
5 เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีไชย แก้ไข
6 เด็กหญิงอทิตญา ประจิต แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]