การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านโพนยาง กลุ่มวห.2
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 6 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายปวริศ สารโท นางมุกดา อภิรมยานนท์ แก้ไข
2 เด็กหญิงรุ่งวิธิดา สุภราช นางธัญวรัตน์ รุ้งแก้ว แก้ไข
3 เด็กหญิงทิวาวัลย์ เรียงแสง แก้ไข
4 เด็กหญิงสุดารัตน์ วิถี แก้ไข
5 เด็กหญิงกัณทิมา ทองสง่า แก้ไข
6 เด็กหญิงณัฐนิช จันทะเสน แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]