การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ กลุ่มประจิมฯ
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 6 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงอรทัย บุญเชิญ นางสาวราตรี เบิดสูง แก้ไข
2 เด็กหญิงดอกรัก บุญเรืองศรี นางสาวราตรี เบิดสูง แก้ไข
3 เด็กหญิงสุวิมล เเสนพล นางสาวราตรี เบิดสูง แก้ไข
4 เด็กหญิงสุพรรษา โพธิวัฒน์ นางสาวราตรี เบิดสูง แก้ไข
5 เด็กหญิงเเก้วมณี เบิดสูง นางสาวราตรี เบิดสูง แก้ไข
6 เด็กหญิงนันธิดา สุรีย์รัตน์ นางสาวราตรี เบิดสูง แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]