การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านโพนยาง กลุ่มวห.2
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 6 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงนงเยาว์ ทองสง่า นายสงคราม สำเภา แก้ไข
2 เด็กหญิงโสภิดา คำฉิม นางสาวชนิดา บุญคง แก้ไข
3 เด็กหญิงวิภา มูลธาร์ นางสาววริศรา สมจันทร์ แก้ไข
4 เด็กหญิงศิวพร ศรีเทพ แก้ไข
5 เด็กหญิงสใบพร สุธาตุ แก้ไข
6 เด็กหญิงเด่นนภา ตรุษพิมาย แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]