การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านโพนยาง กลุ่มวห.2
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงนิติยาพร ยงกุล นายสงคราม สำเภา แก้ไข
2 เด็กหญิงจิราพร วิถี นางสาววริศรา สมจันทร์ แก้ไข
3 เด็กชายจิรวุฒิ ภูลสวัสดิ์ นางสาวชนิดา บุญคง แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]