การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านโนนแกด กลุ่มศรีลำดวน
กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงสุทธิดา ไกรกระโทก นางธันยนันท์ พิบูลธนพิตร แก้ไข
2 เด็กหญิงอภิญญาพร ศรีหะจันทร์ นางสาวศิริพร บุญเกิง แก้ไข
3 เด็กหญิงขวัญกมล จำปาขีด นางธันยนันท์ พิบูลธนพิตร แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]