การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหัวเหล่า กลุ่มประจิมฯ
กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายจักรพล โสนาง นางสาวจีรัฏติกรณ์ คนขยัน แก้ไข
2 เด็กชายมนต์มนัส อุปถัมภ์ นางจันทรา พร้อมพรม แก้ไข
3 เด็กหญิงอรัญญา รองสุพรรณ นางสาวจีรัฏติกรณ์ คนขยัน แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]