การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก กลุ่มพยุห์
กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงณัฐนิชา วิเศษหมื่น นางวรางคณา ก้อนคำ แก้ไข
2 เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทกิจ แก้ไข
3 เด็กหญิงโสรยา วรรณทอง นางศศิธร เค้างิ้ว แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]