การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน กลุ่มฟากมูลฯ
กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 นางสาวพรนภา ชูวงศ์ นายปัญญา ลาอำ แก้ไข
2 เด็กหญิงปณิตา รักษาวัด นายปัญญา ลาอำ แก้ไข
3 เด็กหญิงอรนลิน บูญลา นายปัญญา ลาอำ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]