การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ กลุ่มพระธาตุฯ
กิจกรรมการแข่งขันการแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงฉัตรนภา บุญพิมนต์ นางสาวฤทัย แป้งกลาง แก้ไข
2 เด็กชายฉัตรชัย ทองทับ นางสาวอนุธิดา ยังกลาง แก้ไข
3 เด็กหญิงยุพารัตน์ สุขราช แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]