การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง กลุ่มสวนสมเด็จ
กิจกรรมการแข่งขันการแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงกนกพร มรรคนา นางสาวสุรีย์พร แสงขาว แก้ไข
2 เด็กหญิงวราภรณ์ พิมพ์ทอง นางฑาริกา พันธ์จันทร์ แก้ไข
3 เด็กหญิงอรปรียา ปัญญาคม นางสารภี ทะฤาษี แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]