การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) กลุ่มวห.2
กิจกรรมการแข่งขันการแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงปิยธิดา ดวนใหญ่ นางนิตยาภรณ์ รุ่งเรือง แก้ไข
2 เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญสะอาด นางสาวกัญญาภัค กันยา แก้ไข
3 เด็กหญิงอารดา บุญเพ็ง นางสาวสุรีย์ประภา ดวนใหญ่ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]