การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) กลุ่มมิตรภาพ
กิจกรรมการแข่งขันการแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงอินทิรา เกษแก้ว นางสมจิตร สุขอ้วน แก้ไข
2 เด็กหญิงวิภาดา ศรีหาพล นางสาวนภาลัย วราพุฒ แก้ไข
3 เด็กหญิงรสรินทร์ นูกอง แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]