การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านแก้ง กลุ่มยางชุมฯ
กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงจารุวรรณ ไชยปัญญา นางอุมาพร พรหมบุตร แก้ไข
2 เด็กหญิงจินดารัตน์ โคตพันธ์ นางสาวจุฬาลักษณ์ อรรคบุตร แก้ไข
3 เด็กชายอมรไชย ชุมสอน นางสาวนิรัชฎา พรมสนาม แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]