การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก กลุ่มพยุห์
กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงธัญชนก พินิจมนตรี นางสุภาภรณ์ ทองสุข แก้ไข
2 เด็กหญิงพานุวรรณ ชุมพลพันธุ์ นางวีรยา ลาภภิญโญ แก้ไข
3 เด็กหญิงวรนุช พุทธิชนม์ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]