การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านเจี่ย กลุ่มฟากมูลฯ
กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงช่อเพชร นกไธสง นางยุวดี พันธ์ศรี แก้ไข
2 เด็กหญิงอริษา บุญประเคน นางบุญนอง อนุสินธ์ แก้ไข
3 เด็กหญิงกัญชลิกา พุ่มทอง นางพรพนม วงค์เจริญ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]