การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านสะพุง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
กิจกรรมการแข่งขันการแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงสุธาริณี ข้อมบุญ นายแสวง ปราบภัย แก้ไข
2 เด็กหญิงวัชราภรณ์ สาละ นายฉัตรชัย นนตา แก้ไข
3 เด็กหญิงรดา สิมมาขันธ์ นายฉัตรชัย นนตา แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]