การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านดู่ กลุ่มทักษิณฯ
กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ สมัครได้ไม่เกิน 2 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงเด็กหญิงมาลินี ดวงเดือน นางสาวณัฐชานันท์ ณัฏฐ์วริน แก้ไข
2 เด็กหญิงจิราพร เมฆจันทร์ นายเหรียญชัย พันธ์ทอง,นางสาวสุภาวดี กิ่งพิลา แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]