การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหมากเขียบ กลุ่มสวนสมเด็จ
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ สมัครได้ไม่เกิน 2 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงพรนภา จันทมาศ นางเบญจพร อินพานิช แก้ไข
2 เด็กหญิงวชิราภรณ์ สารพล นางสาวธิดารัตน์ ไก่แก้ว แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]